20221018_085745 kopie

Actueel

Bent u verplicht de gegevens omtrent de zorgvraagtypering aan te leveren? Dat kan moeiteloos met PCD Online. Meer informatie? Bel dan met Paul Schouten op 036-5235040 of stuur een mailtje naar p.schouten@pcdatasystems.nl

Zorgprestatiemodel

Het Zorgprestatiemodel is sinds begin december 2021 beschikbaar in PCD Online. Een volgende stap in de wijze van registreren en declareren voor u als zorgverlener in de vrijgevestigde GGZ. Van stand alone naar PCD Online,van sessies, naar prestaties, naar zorgprestatiemodel. En dat al sinds 1998. We zijn er trots op ook nu weer de wet- en regelgeving mbt tot het Zorgprestatiemodel op een praktische- en intuitieve manier voor u beschikbaar hebben. Bent u als vrijgevestigde psycholoog toe aan een cliëntregistratie- en declaratiesysteem dat voor u werkt? Neem dan contact met ons op. Paul, Nathalie en Carla nemen graag de tijd voor u.

Na een periode van voorbereiden, ontwikkelen en testen, is het zover. Afgelopen week is ook de externe audit succesvol afgerond. Deze audit naar de informatieveiligheid conform NEN7510:2017/TPM t.b.v. Vecozo is uitgevoerd door Controle Solutions International.

Fijn om te weten: alle gegevens uit de huidige PCD gaan mee in het nieuwe systeem, cliënten kunnen online inzicht krijgen in hun dossier. Uiteraard is PCD Online beveiligd met twee-factor authenticatie. Alle documenten, testuitslagen, bijlagen, pdfs's, verwijsbrieven (zorgdomein/zorgmail) kunnen moeiteloos aan het dossier worden toegevoegd.

Het Zorginstituut Nederland heeft ook dit jaar PCDatasystems weer de Groene Vink toegekend voor de implementatie van de zorgstandaard IJw2.3 in ons softwarepakket PCD 5.2.1 Met deze software kunnen therapeuten, die met kinderen en jeugd werken, ook nu weer zeker zijn dat het declaratie- en berichtenverkeer tussen zorgverlener en gemeente correct verloopt.

Wij blijven ontwikkelen. Met een blik op de toekomst werken wij graag samen met mensen en organisaties die gedreven worden door een hoog kennis- en ervaringsniveau, een uitstekend inlevingsvermogen en een zeer flexibele vorm van klantvriendelijkheid. Vertrouwen, zorgvuldigheid en discretie maken daar onlosmakelijk deel van uit. Wij zijn trots dat per 1 januari 2019 Nathalie Schouten-Plugge is toegetreden als medevennoot van onze onderneming. U zult zeker van haar horen.

PC Datasystems heeft een single sign on koppeling gerealiseerd tussen het clientregistratiesysteem PCD en de Romportalen Telepsy en Reflectum.

De koppeling maakt het mogelijk dat vanuit PCD de cliëntgegevens in Telepsy en Reflectum ingelezen kunnen worden en dat u in PCD rechtstreeks naar de vragenlijsten en uitkomsten binnen Telepsy en Reflectum komt. De scores van de testen vult uzelf in PCD in. U heeft vanuit het dossier van de cliënt in PCD rechtstreeks een koppeling met Telepsy en Reflectum.

Bent u gebruiker van Telepsy of Reflectum  of wilt u daarmee  gaan werken, laat het ons dan weten. We vertellen u graag meer over de details.

PC Datasystems hecht grote waarde aan informatiebeveiliging. TelePsy verklaart zelf:

Telepsy vindt het belangrijk dat haar ICT-systemen veilig zijn en wij streven een hoge beveiliging daarvan na. TelePsy heeft daarvoor onder andere protocollen en procedures vastgelegd en laten certificeren in het kader van de informatiebeveiligingsnormen ISO 27001 en NEN 7510. Zo worden gegevens in onze systemen alleen in Nederland opgeslagen, en wordt alle communicatie met de systemen volledig versleuteld. Daarnaast laten wij ten minste eenmaal per jaar een penetratietest en/of security audit uitvoeren door daarin gespecialiseerde partijen.

 

 

Actuele informatie omtrent Rom-aanlevering 1 april 2017 (Nieuwsbrief LVVP)

Privacy patiënten onvoldoende geborgd bij ROM-data voor SBG

Uit recente beantwoording door minister Schippers van SP-Kamervragen over ROM is gebleken dat er onvoldoende wettelijke grond is om ROM-data van patiënten aan te leveren aan SBG (via SVR). ROM-data worden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opgevat als persoonsgegevens; het dubbel pseudonimiseren van data, zoals dat bij SBG gebeurt, is daardoor niet voldoende voor het verwerken ervan. Feitelijk is het toestemmingsvereiste (het vragen van toestemming aan de patiënt) de enige wettelijke grondslag voor het aanleveren van ROM-data aan SBG. Dat betekent voor uw praktijkvoering onder meer dat u uw softwareleverancier erop moet wijzen dat de (automatische) aanlevering moet worden opgeschort.

De huidige ROM-gegevens zijn weliswaar zodanig bewerkt dat ze niet tot een persoon te herleiden zijn, maar inmiddels is duidelijk geworden dat het (dubbel) pseudonimiseren niet meer voldoende is voor het verwerken van deze data. De minister heeft daarom besloten om te onderzoeken of nadere wetgeving nodig is om de ontwikkeling van kwaliteit van zorg voor patiënten in de ggz verder te stimuleren.


Opschorten aanlevering aan SBG (via SVR), wel ROM’en
Vanwege het ontbreken van een afdoende wettelijke grondslag adviseren wij dan ook om met onmiddellijke ingang de aanlevering aan SBG (via SVR) op te schorten. Dit betekent niet dat de LVVP niet hecht aan ROM'en: wij adviseren u om wél te blijven ROM'en. Recentelijk heeft de LVVP de petitie 'Stop ROM voor benchmarken' ondertekend, voorzien van de uitgebreide toelichting dat ROM uiterst waardevol is om inzicht te krijgen in de voortgang en het welslagen van de behandeling, zowel ten behoeve van de hulpverlener als de patiënt. Ook het spiegelen van individuele behandelresultaten aan die van collega’s om daar lering uit te trekken en daarmee kwaliteitsverbetering na te streven, is uiterst zinvol. Echter, ROM als instrument om te ranken of voor gebruik bij de zorginkoop vinden wij voor vrijgevestigden onwenselijk. De data kunnen immers te zwaar worden vertekend door afwijkende resultaten. Bovendien zijn de huidige ROM-gegevens een onvoldoende maat voor kwaliteit; hiervoor is verdere doorontwikkeling noodzakelijk.

Wat betekent dit voor uw praktijk

In de eerste plaats adviseren wij u dus om te blijven ROM'en, maar de ROM-gegevens niet meer -via SVR- aan SBG aan te leveren. Verder zijn wij ons ervan bewust dat in de contracten met zorgverzekeraars verplichtingen zijn opgenomen ten aanzien van ROM'en en aanlevering aan SBG (via SVR). Alle ggz-partijen zoeken momenteel gezamenlijk uit hoe hiermee moet worden omgegaan. 


Naar aanleiding van ledenvragen willen we hier melden dat:

  • u uw account bij SVR en SBG niet moet opzeggen! Slechts de aanlevering van uw ROM-data is tot nader order opgeschort;
  • het kan zijn dat uw softwareleverancier uw ROM-data automatisch doorsluist naar SVR. We raden u aan om uw leverancier erop te wijzen dat die levering moet worden opgeschort;
  • de aanlevering van gegevens aan DIS gewoon doorgaat. U bent daartoe wettelijk verplicht vanwege de verankering in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Hoe nu verder

De LVVP heeft zich van meet af aan zorgen gemaakt om de privacy, maar ook over de keuzevrijheid van de patiënt. We hebben ons in het afgelopen jaar sterk gemaakt voor een ROM-opt-outregeling voor de patiënt. Daar kregen we echter weinig medewerking voor van de overheid.
Voor de LVVP is dit een moment van herbezinning. De minister lijkt voornemens om reparatiewetgeving op te stellen; dat is voor ons niet voldoende. De ontstane situatie verplicht ons tot reflectie op de governance van dit soort privacygevoelige data. Dat is dus meer dan alleen reparatiewetgeving.

Verder is duidelijk geworden dat toestemming van de patiënt vereist is. Dit verhoudt zich niet tot opgelegde ROM-percentages bij aanbieders. Immers, wie zijn patiënt goed voorlicht over diens rechten ten aanzien van de privacy van ROM-data, loopt een grotere kans op een lager ROM-percentage. Feitelijk wordt op deze manier een ongezonde prikkel ingebouwd om patiënten minimaal te informeren zodat het ROM-percentage hoog blijft. Dat is onacceptabel.

U zult begrijpen dat ROM bovenaan op de agenda staat van het bestuurlijke overleg waarin de LVVP participeert.

25 jaar geleden werd het fundament gelegd voor wat nu PC Datasystems is.

Vanaf het begin hebben wij ons ingezet om verder te gaan dan de vaktechnische benadering. Het persoonlijke contact met en het inlevingsvermogen in de manier van werken van u als therapeut, staat ons hoog in het vaandel. En dat wordt gewaardeerd, hebben wij mogen ervaren. Evenals het vertrouwen, de zorgvuldigheid en discretie.

Wij gaan graag zo door! Wel met een ander logo en een ander kleurtje. 

Waardering

Onze relaties deelden in de afgelopen jaren uw waardering niet alleen met ons, maar ook met collega's. En dat zorgde mede voor de groei van PC Datasystems. Redenen genoeg om de komende tijd aan ons 25- jarig bestaan een extra feestelijk tintje te geven.

2 jaar gratis PCD backuponline (5GB) 

We beginnen met 2 jaar PCD backuponline (5GB) op onze kosten als u tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017 overgaat tot aanschaf van een licentie van PCD. Reageert u op de positieve referentie van een collega? Laat het ons dan weten. Wij waarderen dat graag met hetzelfde aanbod.

Zoals u bekend is, werden de ROM-gegevens in de DIS-aanlevering meegestuurd. Hoewel de bedoeling was dat de ROM-gegevens via het DIS naar de bij Stichting Benchmark GGZ (SBG) zouden gaan, is besloten dat per 1 januari 2017 de gegevens rechtstreeks bij de SBGGZ aangeleverd moeten gaan worden. Zonder tussenkomst van het DIS.De verplichting geldt voor zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgaanbieders in de GGZ. De verplichting geldt niet voor behandelaren van cliënten en patiënten jonger dan 18 jaar. 

Uiteraard hebben wij, zoals u van ons gewend bent, het clientregistratiesysteem aangepast op deze nieuwe ontwikkeling. 

PCDatasystems ontwikkelt een single sign on koppeling met Telepsy en Reflectum. De koppeling maakt het mogelijk dat vanuit PCD de cliëntgegevens in Telepsy ingelezen kunnen worden en dat u in PCD rechtstreeks naar de vragenlijsten en uitkomsten binnen Telepsy komt. De scores van de testen vult uzelf in PCD in. U heeft vanuit het dossier van de cliënt in PCD rechtstreeks een koppeling met Telepsy en Reflectum.

Ook nu weer heeft PCDatasystems voor de jeugdmodule iJW2.1 de Groene Vink ontvangen. Naast de technische goedkeuring van het berichten- en declaratieverkeer, die wij eerder al van Vektis ontvingen, is ook de procesgang beloond.

U kunt ervan uit gaan dat de berichten en de declaraties die u ook vanaf 1 januari 2018 via PCD voor de jeugd indient, technisch correct zijn.De declaraties en het berichtenverkeer gaan per 1 januari 2018 over naar de zgn. IJW 2.1 standaard. 

Nieuwe update DSM V

De nieuwe update met de DSM V en het nieuwe DIS-bestand is sinds in januari 2017 geimplementeerd in PCD.

     Data aanlevering ROM bericht SBG 11 april 2017

     Data-aanlevering aan SBG

SBG heeft als doel om behandeluitkomsten in de GGZ transparant te maken om daarmee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit wil SBG ten alle tijden doen met borging van de privacy van de patiënt en in lijn met vigerende wet- en regelgeving. Dit heeft SBG op vele manieren vormgegeven waaronder dubbele pseudonimisering met behulp van ZorgTTP.

Interpretatie wijziging

Er is recent twijfel ontstaan over de legitimiteit van de data-verzameling van SBG en daarmee van vele data-verzamelingen in de gezondheidszorg. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in april 2016 een uitspraak gedaan over de DIS database. Het begrip persoonsgegeven heeft toen een bredere betekenis gekregen. Hiermee is de interpretatie van de wet- en regelgeving veranderd. Zowel de minister (in antwoord op vraag 8 en vraag 14 van de SP) als GGZ Nederland (nieuws) geven echter duidelijk aan dat de gegevens van SBG niet tot een individuele patiënt te herleiden zijn. SBG onderzoekt op welke wijze het beste aan de huidige wet- en regelgeving voldaan kan worden en heeft daar ook stappen in gezet. Eén van die stappen was het herzien van de overeenkomsten met al haar klanten (oktober 2016). De minister heeft aangegeven dat ze onderzoekt of nadere wetgeving nodig is en tevens heeft ze aangegeven dat aanleveren van data valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens en dat daarom toestemming van de patiënt vereist is.

Opschorten aanlevering

GGZ Nederland heeft haar leden naar aanleiding van de uitspraak van de minister over de vereiste toestemming geadviseerd de aanlevering aan SBG op te schorten. Veel zorgaanbieders nemen het zekere voor het onzekere en zetten de aanlevering aan SBG voorlopig stop. Wanneer een zorgaanbieder besluit de aanlevering op te schorten dan ontvangt SBG hiervan graag een schriftelijke mededeling. U kunt dit sturen naar: servicedesk@sbggz.nl. Op basis hiervan sturen wij een bevestigingsbrief aan de contractant.

Oplossing

SBG is samen met verschillende partijen aan het onderzoeken op welke wijze we zo spoedig mogelijk een oplossing kunnen bieden voor de ontstane twijfel over het aanleveren van gegevens om zo het doel van SBG weer mogelijk te maken: verbeteren door te leren van vergelijken.